Protipožární ucpávky slouží jako preventivní požární ochrana, jejichž úkolem je zabránění šíření ohně a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru, záchranu majetku a tím snížení škod způsobených požárem na minimální míru. Nejslabším článkem na stavbě, při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektronických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého systému utěsnění. Protipožární ucpávky se skládají ze speciálních materiálů, zabraňujících šíření požáru a zvyšujících požární odolnost ve výše uvedených případech, ochraňujících ocelové a další nosné konstrukce, požární uzávěry a impregnační protipožární látky.

Všechny produkty a systémy, které používáme jsou certifikovány a klasifikovány v akreditovaných zkušebnách na parametr požární odolnosti dle platných evropských norem.